Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Działania wspierające uczniów cudzoziemskich

Działania wspierające uczniów cudzoziemskich
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie.

 1. Uczniowie szkoły mają możliwość korzystania z cyklicznych konsultacji prowadzonych przez nauczycieli każdego przedmiotu

2. Udział w kołach zainteresowań i kołach przedmiotowych

3. Udział z zajęciach dodatkowych dla obcokrajowców, np. język polski dla obcokrajowców 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizowana szkole

5. Aktywizujące metody pracy – praca poprzez zabawę

6. Możliwość korzystania z  zasobów biblioteki szkolnej

7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci

8. Możliwość konsultacji i spotkań z pedagogiem