Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Piątek, 2024-06-14

  Imieniny: Bazylego, Elizy


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114794
  • Do końca roku: 200 dni
  • Do wakacji: 7 dni

Historia

Budynek obecnej placówki oddano do użytku 2 listopada 1972r. Pierwotnie przeznaczony był on na Dom Gromadzki. Jednak z powodu likwidacji GRN w Strykowie, od dnia 1 stycznia 1973r. budynek przekazano Szkole Podstawowej. W tej formie szkoła funkcjonowała aż do roku 1999.

Gimnazjum w Strykowie powołano decyzją Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dn. 29 czerwca 2000r. na mocy uchwały w sprawie sieci gimnazjów na terenie gminy Stęszew.

Gimnazjum w Strykowie powstało na bazie Szkoły Podstawowej - placówki oświatowej, która otworzyła swoje  podwoje w dniu 3 kwietnia 1876r. Od 1972r. mieściła się w dwóch budynkach. W tym oddanym do użytku w 1972r. znajdowało się gimnazjum. Obecnie w budynku przy ulicy Szkolnej 10 lekcje odbywają klasy 4-8.

Od 31 maja 1986r. szkoła nosi imię Janusza Korczaka, a od 1997r. posiada swój sztandar. W 2017 roku obchodzono również 140-lecie istnienia szkoły, a w roku 2022 jubileusz 145 lat istnienia placówki.

W tutejszej placówce pracuje wyspecjalizowana kadra z pełnym przygotowaniem pedagogicznym, dbająca o ustawiczne podnoszenie swoich kwalifikacji, zaangażowana w pracę z młodzieżą, a także w pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

Nasi uczniowie osiągają dobre wyniki dydaktyczne, bardzo dobre wyniki sportowe, reprezentują szkołę w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych. Miejscowa szkoła jest od wielu lat ośrodkiem kultury w wiosce. Jest jednym z głównych organizatorów imprez środowiskowych.

Do naszego Zespłu Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza obecnie 250 uczniów z miejscowości: Antoninek, Sapowice, Srocko Małe, Strykowo, Strykówko, Twardowo, Zamysłowo,  Wronczyn, Stęszew.

Dyrektorem jest dr Igor Bykowski. Zespół liczy 5 oddziałów przedszkolnych oraz  8 oddziałów klasowych.

 

Oto niektóre fakty z historii „starej szkoły”:

 

1875r. - to bardzo ważna data w historii naszej szkoły. W tym właśnie roku został zbudowany budynek szkolny przy ulicy Poznańskiej. Strykowo należało do okręgu poznańskiego. Pierwszym nauczycielem Szkoły w Strykowie był Heinrich Carl Kellner.

1876 r. - Szkoła została otwarta 3 kwietnia 1876r. Do obwodu szkoły należały miejscowości: Strykowo, Strykówko, Dembina, Twardowo. Przedtem należały one do szkoły w Modrzu. Liczba uczniów wynosiła 116-u.

1900r. - przeniesiono szkołę z budynku przy ul. Poznańskiej do nowo wybudowanego budynku przy ul. Bukowskiej. W tej szkole nadal uczyły się dzieci polskie i niemieckie. Wszystkie przedmioty oprócz religii nauczane były w języku niemieckim.

1908r. - w szkole uczyło się 179 uczniów, natomiast w 1912r. liczba ta zmalała do 175-u od tego roku była to szkoła trzyklasowa. W klasie pierwszej uczyło się 50-u uczniów, w klasie drugiej 60-u, a trzeciej 65-u. W ogrodzie szkolnym posadzono 26 drzew owocowych.

1914r. - zbliżała się I wojna światowa. Nauczyciel Paczkowski zgłasza się na ochotnika do wojska, a Schulz do Czerwonego Krzyża. Wakacje jesienne zaczynają, się 14 września i trwają cztery tygodnie. Później jednak zostają przedłużone. Od nowego roku 1915 wznowiono lekcje.

1920r. - po latach niewoli i zakończeniu I wojny światowej mamy wreszcie wolną Polskę. W Strykowie powstaje Publiczna Szkoła Powszechna. W styczniu wspomnianego roku posadę pierwszego nauczyciela obejmuje Józef Przybecki z Konarzewa.

18.02.1934r. — przybył do naszej szkoły Władysław Zieliński, który później został jej kierownikiem. Funkcje kierowniczą pełnił do 15.10.1953r.

1937r. — trzyklasowa, sześdooddziałowa Publiczna Szkoła Powszechna w Strykowie przekształciła się w dwuklasową. Uczniowski czas pracy skrupulatnie odmierzał zegar zgodnie z porami roku i świętami. Były więc wakacje letnie (od końca czerwca do początku sierpnia), jesienne (przełom września i października), wakacje Bożego Narodzenia, ferie wielkanocne, Zielonych Świąt i ferie buraczane. Zycie szkolne toczyło się zgodnie z rytmem natury i kalendarzem imprez narodowych.

1939 — 1945 — okres II wojny światowej. Dzieci polskie ze Strykowa uczęszczały do szkoły niemieckiej w Sapowicach, gdzie uczyły się w języku niemieckim, w strykowskiej szkole uczyły się dzieci niemieckie.

1945r. — po wyzwoleniu przystąpiono do zorganizowania od podstaw polskiej  szkoły. Początki  były bardzo trudne, ale już pierwszego marca tego roku wznowiła swoją działalność i nauczanie w języku polskim Publiczna Szkoła Powszechna w Strykowie. Nauka w szkole trwała siedem lat. Obowiązywała czterostopniowa skala ocen (od 1 - najwyższa, do 4 - najniższa). Nauczycielami w tym czasie byli: Władysław Zieliński i Felicja Lewandowska (od 1949r.), która wychowała kilka pokoleń uczniów naszej szkoły i ma duże zasługi i osiągnięcia w dydaktyce (zwłaszcza w matematyce) oraz swoje miejsce w historii naszej placówki.

1953 —1972 — kierownikiem szkoły jest Albin Motała.

1960r. - zorganizowano w szkole chór, którym od 1988r. kierowała zasłużona nauczycielka naszej szkoły — pani Maria Jąder. Do chóru należała młodzież z klas IV — VIII. W tym samym roku pani Jąder założyła zespół mandolinowy. Z czasem zmieniał on swój charakter - do mandolin dołączyły: perkusja, akordeon i flety. Zespół często koncertował na uroczystościach szkolnych i lokalnych.

1960/61r. - od początku roku szkolnego strykowska szkoła stała się instytucją świecką.

17 V 1967r. — w Strykowie miało miejsce zebranie w sprawie budowy boiska sportowego LZS na gruncie szkolnym. Boisko zostało oddane do użytku w 1968r.

IX 1967r. — na wspólnym zebraniu Komitetu Rodzicielskiego i aktywu społecznego zawiązano Komitet Rozbudowy Szkoły w Strykowie. Postanowiono, że do istniejącego budynku zostaną dobudowane dwie sale lekcyjne.

1969/70r. - w tym roku szkolnym ogrodzono boisko sportowe, zbudowano dom sportowy, lecz w dalszym ciągu brakowało sali gimnastycznej — uczniowie nadal ćwiczą na korytarzu szkolnym.

1972r. - dyrektorem sokoły została pani Danuta Molendowa. W tym samym roku warunki nauki i pracy polepszyły się, oddano bowiem do użytku szkolnego budynek, który był przeznaczony na Dom Grodzki.

1 I 1973r. — budynek przekazano Szkole Podstawowej w Strykowie. Drogę między dwoma budynkami pokryto chodnikiem. Przed szkołą posadzono krzewy róż.

1972/73r. — powołano w całej Polsce szkoły gminne w nowo powstałych gminach, które rozpoczęły swoją działalność. Od I I 1973r. wieś Strykowo należy do gminy Stęszew i tam też znajduje się szkoła gminną.

1974/75r. - szkoła z Sapowic stała się naszym punktem filialnym.

V 1975r. — rozpoczęto remont starego budynku. W tym czasie lekcje odbywały się w nowym budynku szkolnym. Remont trwał do końca października 1977r.

1980r. - zapoczątkowała działalność drużyna harcerska pod przewodnictwem druhny Anny Mścierewicz (ob. Szajek). Dzięki temu grupa harcerzy mogła spędzić wkację na obozie w Wisełce.

1982r. - dla uczniów klas I - III powstała drużyna zuchowa pod nazwą „Leśna Drużyna”. Opiekowała się nią druhna Lidia Merek — Kowalczyk.

1984r. — pani dyrektor Danuta Molendowa wraz z gronem pedagogicznym rozpoczęła starania i przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia. Uroczystość mała miejsce 31 maja 1986r. i od tej chwili, aż do dziś Hnia szkoła nosi nazwę imienia Janusza Korczaka.

1 IX 1985r. - pani Danuta Molendowa po 13 latach pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Strykowie przechodzi na emeryturę, a jej stanowisko przejmuje pani Grażyna Kuźniarek. Pod jej opieką rozpoczyna działalność Krąg Korczakowski.

1990/01r. - ten rok niezwykle zapisał się w pamięci naszej szkoły, wtedy bowiem po raz pierwszy w posiedzeniu Rady Pedagogicznej uczestniczył ksiądz proboszcz Bogdan Reformat i katechetka - pani Maria Jąder. Wprowadzono religię do szkół. Również 1 września tego roku zapoczątkowano w naszej szkole naukę języka francuskiego w klasach V - VIII. Nauczycielem tego przedmiotu została pani Anna Durczak (ob. Durczak-Białas).

1990 - 1994r. - funkcję dyrektora objął pan Andrzej Fajfer. Za jego kadencji nasza placówka wzbogaciła się o 6 komputerów marki Macintosch oraz drukarkę. Jedno z pomieszczeń przeznaczono na salę komputerową, w której odbywały się zajęcia z informatyki, a także drukowano szkolną gazetkę „KOR-WIEŚCI”.

19 XI 1994r. — po wielu latach starań odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku wspaniałej sali gimnastycznej mieszczącej się na boisku sportowym. Spełniło się marzenie młodzieży szkolnej i wszystkich mieszkańców Strykowa.

1 IX 1995r. — powitano nową panią dyrektor, była nią dr Irena Filipiak. Za jej kadencji Bibliotekę szkolną połączono z Biblioteką Publiczną przy ul. Szkolnej, a pracownię komputerową przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Bukowskiej.

Przy szkole rozpoczął działalność sekretariat prowadzony przez panią Agnieszkę Krzyżańską (ob. Wiśniewską).

1996r. — nasza szkoła obchodziła 120 — lecie istnienia. Podczas obchodów jubileuszowych Komitet Rodzicielski pod przewodnictwem p. Janiny Kubiak ufundował szkole sztandar. Od tego czasu sztandar szkoły towarzyszy nam w różnych uroczystościach.

1997r. — dzięki zaangażowaniu kierownika ZEAS-u — pana Stanisława Matuszewskiego oraz przychylności władz gminy, zostaje dobudowana jedna sala lekcyjna w nowym budynku przy ul. Szkolnej 10.

1IX - X 1997r. - obowiązki dyrektora szkoły pełniła pani Stefania Kuczyńska.

XI 1997r. - powitano nowego dyrektora - panią Dorotę Woroch. Pierwszym osiągnięciem pani dyrektor było dokończenie prac związanych z przeniesieniem biblioteki, porządkowaniem księgozbioru i urządzeniem czytelni. W celu lepszej komunikacji telefonicznej zakupiono centralkę, w niektórych klasach pojawiło się nowe umeblowanie. Nieodzownym przedsięwzięciem był także zakup sprzętu audio-video oraz przyrządów do gimnastyki korekcyjnej, częściowo ogrodzono też tereny przyszkolne przy ul. Bukowskiej i Szkolnej.

 1998r. — powiększono chodnik przed „starym” budynkiem szkolnym i położono kostkę brukową między salą gimnastyczną a boiskiem do piłki ręcznej. Skomputeryzowano też sekretariat szkoły, zakupiono drukarkę, a Rada Rodziców ufundowała kserokopiarkę

1999r. —        przy     pomocy Rady Rodziców i sponsorów unowocześniono pracownię komputerową w budynku szkolnym przy ul. Bukowskiej. Zakupiono komputery PC, drukarkę i skaner. W pracowni informatycznej zainstalowano linię telefoniczną i podłączono pracownię do Internetu. Przed budynkami szkolnymi i na boisku sportowym pojawiły się ławki. Wspólnie z nauczycielami zaczęto tworzyć pracownie przedmiotowe. Odnowiono dwie klasy w budynku przy ul. Bukowskiej i korytarz w nowym budynku szkolnym.

Z inicjatywy pani dyrektor Doroty Woroch utworzono także świetlicę terapeutyczną. Dzieci spędzają w niej czas na wspólnej zabawie, odrabiają lekcje, uprawiają sport i uczą się grać na instrumentach. Kierownikiem świetlicy jest pani Anna Szajek, opiekunami — pani Lidia Merek-Kowalczyk i pani Joanna Misiek.

1 IX 1999r. - ośmioklasową Szkołę Podstawową w Strykowie przekształcono w sześcioletnią i oddział Gimnazjum Stęszewskiego.

1 IX 2000r. — utworzono w Strykowie Szkołę Podstawową z klasami 0-3 i Gimnazjum.

Udało się to przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i determinacji dyrekcji — p. Doroty Woroch oraz radnego — p. Jarosława Krupy, przy dużym wsparciu burmistrza - p. Włodzimierza Pińczaka.

Zgodnie z założeniami reformy pojawiły się nowe przedmioty i nowy sposób nauczania - nauczanie blokowe. W ramach autonomii nauczyciele SP i Gimnazjum opracowali statut regulujący wewnętrzne prawo szkolne, regulamin oceniania, program wychowawczy oraz przedmiotowe systemy oceniania. Wprowadzono model absolwenta szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, szkolny zestaw programów nauczania wraz ze ścieżkami miedzy przedmiotowymi. Ponadto: regulamin pracy, regulamin rady pedagogicznej, regulamin dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

Tak oto zaczął się kolejny ważny etap szkoły w Strykowie. Od tego momentu Gimnazjum zaczyna swoje istnienie. Wówczas w szkole uczyło się 160 gimnazjalistów. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w dużej sali gimnastycznej, jest także boisko i świetlica.

2000r. — dzięki staraniom pani dyrektor Doroty Woroch przebudowano korytarz w nowym budynku, połączono go z nowo urządzonymi toaletami, wykorzystując pomieszczenia po kotłowni i magazynie węgla. Wybrukowano tereny przyszkolne, ocieplono i otynkowano sale gimnastyczną. Wykonano ławki specjalnie mocowane na boisku szkolnym przed budynkiem Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Młodzież oprócz języka francuskiego i rosyjskiego, może się uczyć także języka angielskiego i niemieckiego.

Z inicjatywy pani dyrektor D. Woroch i radnej — pani dr Elżbiety Pawliczak, w ramach ogólnopolskiej akcji „Pracownie internetowe w każdej gminie 2001r.”, pozyskano dla szkoły nowoczesną pracownię komputerową.

Obecna baza strykowskiego Gimnazjum to dobrze wyposażona, przestronna, kolorowa pracownia przedmiotowa i nowoczesna pracownia komputerowa oraz pełnowymiarowa nowoczesna sala gimnastyczna z boiskami sportowymi do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej i bieżnią oraz biblioteka, która nadal wymaga doposażenia i unowocześnienia.

12 XI 2001r. - rozbudowa budynku Gimnazjum. Remont powstał w rekordowo krótkim czasie. Budowę rozpoczęto w sierpniu, a już we wrześniu zakończono prace. Budowę w całości sfinansowano z budżetu gminy Stęszew. Szkoła wzbogaciła się o nowe sale dydaktyczne w kolorach tęczy. Powstały pracownie: komputerowa w kolorze niebieskim, biologiczna i geograficzna w kolorze pistacjowym oraz historyczna w kolorze różu. Korytarze utrzymane są w fiolecie i żółci. Wszystko wykonane jest z nowoczesnych i łatwych do utrzymania czystości materiałów.

Uroczystego otwarcia nowej części budynku szkolnego dokonała pani dyrektor Dorota Woroch oraz pan burmistrz Włodzimierz Pińczak w obecności licznie zaproszonych gości. To wielka uroczystość w naszej miejscowości. O wydarzeniu tym pisały „Głos Wielkopolski” oraz lokalna prasa.

2002r. — wprowadzono nowe i kontynuowano sprawdzone dotychczas innowacyjne scenariusze lekcji, uroczystości szkolnych oraz internetowy projekt dziennika lekcyjnego, zaprezentowany podczas Forum Nowatorstwa Pedagogicznego.

2003 — 2007 — z inicjatywy i dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani dyr. Doroty Woroch oraz kadry pedagogicznej placówka zwiększyła swoją jakość i pozycję o następujące dokonania:

-pozyskanie i urządzenie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej,

 urządzenie od podstaw gabinetu pedagoga, zatrudnienie pedagoga celem zapewnienia uczniom systematycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- pozyskanie środków i urządzenie w szkole multimedialnej pracowni językowej,

-zorganizowanie i urządzenie „Zielonej klasy” przy szkole, która służy do realizacji programów wychowania zdrowotnego,

-unowocześnienie bazy technicznej szkoły w pomoce dydaktyczne: sprzęt RTV, DVD, magnetowidy, epidiaskop, laptop, projektor, mapy, bryły itp. oraz rozbudowa witryny internetowej WWW,

-remont holu i korytarzy oraz sal lekcyjnych i świetlicy,

-wymiana okien w całym budynku szkolnym,

-remont nawierzchni w sali gimnastycznej,

-pozyskiwanie środków unijnych - realizacja programu „wyrównywanie szans”, pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”,

pozyskanie stypendiów naukowych i socjalnych z fundacji „Nowe Tysiąclecie”.

2008-2012 - to lata kontynuacji podnoszenia jakości placówki:

-gruntowny remont biblioteki, zakup nowych mebli, urządzenie ICIM,

-boisko wielofunkcyjne przy szkole, służące też środowisku lokalnemu,

 -gruntowny remont i adaptacja mieszkania na potrzeby szkoły, urządzenie szatni dla uczniów, świetlicy z salą gier, pokoju nauczycielskiego w większym pomieszczeniu, toalety dla nauczycieli, archiwum szkolnego,

-pozyskanie środków unijnych i realizacja programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi, pt. „Wędrówki z Melpomeną” oraz projekt z przedmiotu fizyka, pt. „Zobacz, Zbadaj, Zrozum”,

-pozyskanie z EFS Centrum Kształcenia i realizacja projektu „Wioska Internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich”,

-bezprzewodowy Internet w całej szkole oraz zakup tablic interaktywnych,

-odwodnienie terenów przyszkolnych,

-renowacja terenów zielonych przy szkole,

-ocieplenie i remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły oraz wybrukowanie terenów przyszkolnych,

-wprowadzenie systemu monitoringu na terenie szkoły,

-stworzenie nowej strony WWW Gimnazjum.

2013 - 2017 — to lata wprowadzania dalszych innowacji pedagogicznych i jeszcze

bardziej efektywne działanie placówki:

-wprowadzenie Dziennika Elektronicznego,

-doposażenie szkoły w rzutniki, ekrany, tablice multimedialne, multibooki, programy multimedialne,

-wymiana mebli w trzech klasopracowniach,

-komputeryzacja biblioteki szkolnej,

-realizacja projektów „Młody inżynier” oraz „Ciekawiej kształcić, to lepiej przygotować do przyszłości”,

-remont sali gimnastycznej: wymiana okien, malowanie zaplecza dla n-li w-f,

-remont centralnego ogrzewania,

-modernizacja sal lekcyjnych - interaktywne pomoce dydaktyczne.

 

W roku 2017 stanowisko dyrektora Zespołu powstałego w wyniku połączenia obu szkół funkcjonujących w Strykowie obejmuje p. Jolanta Kalinowska-Skrzypek. Po śmierci pani dyrektor p.o. dyrektora została pani Magdalena Wasielewska, która sprawowała tę funkcję  do 01.lutego 2019 roku, gdy to w Strykowie pojawił się nowy dyrektor - p. Igor Bykowski.

 

lata 2019 - 2022

- wymiana komputerów w pracowni informatycznej

- wymiana rolet w salach lekcyjnych

- pomalowane zostały pracownie w budynku przy ul.Szkolnej 10 i sale lekcyjne w budynku przy Bukowskiej 2

- wymiana ogrodzenia wokół budynku przy ul. Szkolnej 10 i przy ul. Bukowskiej 2

- remont sekretariatu, gabinetu wicedyrektora, dyrektora i pokoju nauczycielskiego

- doposażenie klas w meble, ławki i krzesła

- zakup 10 ekranów multimedialnych zarówno do przedszkola jak i szkoły podstawowej

- remont szatni sportowych z wymianą okien

- wymiana okien w pracowni przyrodniczej

- naprawa dachu w bud. przy Szkolnej 10

- stworzenie sali terapeutycznej dla prowadzenia terapii logopedycznej i zajęć zkk

- uruchomienie świetlicy szkolnej

- zakup tablic suchościeralnych i krzeseł na uroczystości szkolne

- wydłużenie czasu pracy przedszkola

- doposażenie biblioteki w nowy księgozbiór i meble

- szkoła przystąpiła do projektu "Mały Inżynier", "Szkoła z klasą", "BohaterON", "Szkoła z klasą 2.0"

 - zmiana strony internetowej i dziennika elektronicznego

 - naprawa ławek na boisku szkolnym

- uporządkowanie terenu zielonego przed budynkami szkoły

- modernizacja holu w bud. Bukowska 2

- zakup mebli i szatni do oddziałów przedszkolnych

- modernizacja monitoringu oraz założenie monitoringu w drugim budynku 

- remont schodów w bud. Szkolna 10

- wymiana drzwi wejściowych w bud. Szkolna 10

-dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

- w szkole pojawili się pierwsi tutorzy

- naprawa instalacji elektrycznej

- wymiana podłóg  w budynku przy ul. Bukowskiej 2 i Szkolnej 10

- wymiana okna w szkole w pomieszczeniu Nauczania Indywidualnego 

- szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach programów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+"

- byliśmy szkołą pilotażową w ogólnopolskim programie "Zdalna Szkoła"

- nawiązaliśmy współpracę z szeregiem uczelni wyższych, które przysyłały swoich studentów na praktyki oraz współpracę z ODN w Poznaniu

- doposażenie terenu zielonego przy budynku Szkolna 10 w ławeczki

- modernizacja i dostosowanie toalety w przedszkolu do potrzeb przedszkolaków i osób niepełnosprawnych

- zakup tablic korkowych i szkolnej tablicy ogłoszeniowej 

 

Lata 2022 - nadal

 

 

 

Poczet dyrektorów:

1934 - 1953 - Władysław Zieliński

1953  - 1972 - Albin Motała

1972 - 1985 - Danuta Molendowa

1985 - 1990 oraz zastępstwo 1994-1995 - Grażyna Kuźniarek 

1990 - 1995 - Andrzej Fajfer

1995 - 1997 - Irena Filipiak 

1997 - 2017 - Dorota Woroch (od 2000 r. jako dyrektor Gimnazjum)

2000 - 2006 - Stefania Kuczyńska 

2006 - 2018 - Jolanta Kalinowska-Skrzypek

2018-2019 - p.o. dyrektora Magdalena Wasielewska

01.02. 2019 - 05.03. 2024 - dr Igor Bykowski

06.03.2024 - .... - p.o. dyrektora Joanna Kryk

 

 

Źródło:

Dzieje Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie 1999-2017, Strykowo 2017 r.