Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Sobota, 2024-06-15

  Imieniny: Jolanty, Lotara


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114856
  • Do końca roku: 199 dni
  • Do wakacji: 6 dni

Informacje główne

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

 

Godziny pracy:

Silvija Iwanow

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:00 - 14:00 11:00 - 15:30 09:00 - 14:30 09:00 - 14:30 11:00 - 13:30

Konsultacje dla Rodziców i uczniów czwartek 07:00 - 08:00

O pomoc pedagoga może prosić każdy. Wbrew, niektórym opiniom, pedagog szkolny nie jest w szkole osobą zajmującą się uczniami źle zachowującymi się.  Wręcz przeciwnie - to tylko niewielki zakres działań pedagoga. Przede wszystkim jako pedagog zajmuję się każdym, kto ma jakikolwiek problem, z którym sam nie potrafi sobie poradzić lub po prostu chce się z kimś tym podzielić. Chciałabym być dla Was tą osobą do której można przyjść, kiedy jest ciężko, liczyć na zrozumienie i pomoc. Moją rolą, jako pedagoga nie jest ocenianie (to rola nauczyciela), ale pomaganie i wspieranie, w zależności od tego, jakiej pomocy i wsparcia każdy z Was potrzebuje. Chętnie wysłucham także o Waszych sukcesach.

Jako pedagog jestem zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli czasem wydaje Wam się inaczej. Staram się przewidywać pewne sytuacje, a trudne decyzje jakie muszę czasem podejmować, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia (szczególnie w aspekcie dalszej kariery szkolnej, a nawet życiowej).

Jako pedagoga obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. Oznacza to, iż wszystko, o czym rozmawia uczeń z pedagogiem zostaje między nimi. To samo dotyczy rozmów z rodzicami czy nauczycielami. Tajemnicą objęta jest również sama informacja o fakcie korzystania z usług pedagoga. Rozmówca (rodzic, nauczyciel, uczeń) może natomiast opowiadać komu chce o przebiegu wizyt u pedagoga. Ponadto tajemnica nie wygasza się z czasem. Istnieją od niej jednak pewne odstępstwa. A zatem tajemnica zawodowa nie obowiązuje mnie gdy: zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie; zachowania ucznia wskazują na kłopoty ze zdrowiem i wymagają pomocy innego specjalisty; pedagog dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, pedagog zostanie zwolniony z tajemnicy zawodowej przez prokuraturę lub sąd, w stosunku do lekarza sprawującego opiekę nad uczniem; gdy mamy do czynienia z przemocą domową, na wskazanie odpowiednich służb pomocy rodzinie. W podanych wyżej przypadkach pedagog podaje wyłącznie informacje, kierując się zasadą minimalizmu.

 

Drodzy Uczniowie

Jeśli potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście, macie jakiś problem, którego nie potraficie rozwiązać i potrzebuje pomocy, w domu mają miejsce problemy, z którymi sobie nie radzicie, czujecie się samotnie w szkole i uważacie, że nie ma nikogo bliskiego, nie potraficie dogadać się nie tylko z uczniami, lecz także nauczycielami, przechodzicie ciężko okres dojrzewania, macie trudną do podjęcia decyzję, chcecie komuś opowiedzieć o swoim sukcesie, jesteście szczęśliwi i chcecie się tym z kimś podzielić, a także w każdej innej sprawie, która Was nurtuje – zapraszam do siebie.

Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną. Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale: mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy, możemy wspólnie opracować strategię znalezienia rozwiązania problemu, czy naprawy sytuacji, możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadawalający. Mogę też zwyczajnie wysłuchać, jeśli po prostu potrzebujecie się komuś wygadać.

 

Szanowni Rodzice!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji! Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście najważniejszymi partnerami w naszej wspólnej pracy wychowawczej. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, albo po prostu potrzebujecie z kimś porozmawiać – gabinet pedagoga zawsze jest dla Was otwarty.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikają z obowiązujących przepisów – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1280 

Do szczegółowych zadań pedagoga szkolnego należy m.in.: dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej pedagog szkolny:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując z organizacjami  szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży  (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne),
 • realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 • dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
 • kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 • udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 • udziela porad rodzicom,

Ponadto pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 • prowadzi profilaktykę uzależnień,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka,