Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Informacje główne

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

 

 

Silvija Iwanow – psychopedagog, tutor, trener TUS

 

Godziny pracy:

Silvija Iwanow

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:00 - 15:00

 

09:30 - 13:30

 

08:00 - 13:30

09:00 - 12:30

 

 

10:00 - 14:00

Konsultacje dla Rodziców i uczniów poniedziałek 15:00 - 16:00

 

Nie taki pedagog straszny jak go malują! czyli ….do czego (komu) służy pedagog szkolny?

GŁÓWNYM PARTNEREM W MOJEJ PRACY JEST UCZEŃ.

 DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT, A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

ü  Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

ü  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

ü  Masz problemy rodzinne

ü  Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

ü  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

ü  Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób

ü  Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

ü  Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

ü  trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka

ü  problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);

ü  uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

ü  pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;

ü  analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

ü  wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);

ü  wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

 

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

 

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

ü  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ü  Miejski i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

ü  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ü  Komenda Powiatowa Policją

ü  Sąd Rejonowy – III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich

ü  Pedagogami z innych szkół

oraz:

Rodzicami.
Nauczycielami
Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
Poradniami Specjalistycznymi.
Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Kontaktować mogą się Państwo ze mną za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej: psychopedagog@autograf.pl

lub skype: psychopedagog@autograf.pl

 

Zadania pedagoga szkolnego

ü  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

ü  Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

ü  Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

ü  Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

ü  Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

ü  Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,

ü  Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

ü  Diagnozowaniu środowiska ucznia.

ü  Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.

ü  Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.

ü  Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ü  Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

ü  Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

ü  Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.

ü  Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

ü  Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.

ü  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

ü  Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

ü  Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.

ü  Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.

ü  Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.

ü  Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

ü  Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

ü  Zajęcia integracyjne

ü  Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, )

ü  Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),

ü  Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,

ü  Porady dla uczniów,

ü  Porady, konsultacje dla rodziców,

ü  Porady i konsultacje dla nauczycieli.

ü  Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

ü  Wspieranie Rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

ü  Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

ü  Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.