Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Piątek, 2024-06-14

  Imieniny: Bazylego, Elizy


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114783
  • Do końca roku: 200 dni
  • Do wakacji: 7 dni

regulamin dyskotek

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie

 

Uchwalono na podstawie:

1)      Art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),

2)      Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie

 

 1. Zabawy szkolne są uroczystościami wynikającymi ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz tradycji szkoły.
 2. Dyskoteki odbywają się w terminie wyznaczonym przez Samorząd Uczniowski.
 3. Informacja o dyskotece będzie ogłaszana dwa tygodnie przed planowaną dyskoteką.
 4. W dyskotekach mogą uczestniczyć uczniowie, którzy:

a)             do dwóch dni przed terminem dyskoteki dostarczyli pisemnązgodę rodziców na udział w imprezie – do wychowawcy klasy,

b)             mają zgodę wychowawcy na udział w dyskotece – brak kar ograniczających prawo uczestnictwa w zabawach szkolnych,

 1. Zgoda rodziców na udział w dyskotece powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, datę, godziny trwania dyskoteki oraz podpis rodzica.
 2. Wychowawca klasy na dwa dni przed terminem dyskoteki:

a)             sporządza listę osób, które mają prawo uczestniczyć w imprezie, wyznacza osobę do sprzątania po dyskotece,

b)             zgłoszenie dostarcza opiekunowi Samorządu Uczniowskiego.

 1. Dyrektor szkoły, po sprawdzeniu dokumentacji związanej z organizacją dyskoteki, wyraża zgodę lub odmawia.
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby opiekunów dyskoteka może zostać odwołana.
 3. Opiekę podczas dyskotek sprawują nauczycielewedług przyjętego harmonogramu, rodzice oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.
 4. O zamiarze zorganizowania dyskoteki szkolnej dyrekcja szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadamia telefonicznie posterunek policji, podając termin i czas zabawy.
 5. Z ważnej przyczyny dyrekcja szkoły może odwołać planowaną dyskotekę (np. żałoba, zagrożenie bezpieczeństwa itp.).
 6. Za prowadzenie dyskoteki odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły.
 7. Dyżurujący nauczyciel jest zobowiązany do terminowego objęcia dyżuru w miejscu wskazanym przez organizatora dyskoteki i do aktywnegodziałania na rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.
 8. Podczas pełnienia dyżuru każdy nauczyciel sprawuje opiekę nad osobami znajdującymi się w miejscu jego dyżuru.
 9. Organizator lub osoba przez niego upoważniona, w uzgodnieniu z dyrekcją, kontroluje wejście do szkoły osób, które uzyskały pozwolenie rodziców i wychowawcy na udział w dyskotece.
 10. Każda klasa uczestnicząca w dyskotece zobowiązana jest do wyznaczenia przedstawiciela do sprzątania pomieszczenia po dyskotece.
 11. Podczas dyskotek należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.
 12. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz posiadania lub spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających czy wspomagaczy.
 13. Złamanie tego zakazu spowoduje przerwanie dyskoteki i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzą apel wychowawczy do skończenia dyskoteki.
 14. W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników imprezy (m.in. wchodzenie na stoły, krzesła lub inne elementy wyposażenia, zaczepki, bójki, wymuszenia).
 15. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły/ sali gimnastycznej przedmiotów niebezpiecznych.
 16. W czasie dyskoteki uczniowie nie mają prawa przebywać poza miejscem organizowanej dyskoteki (budynek sali gimnastycznej).
 17. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania oraz może korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń.
 18. Opiekunowie i uczniowie mają obowiązek informowania dyrektora o niewłaściwym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek – każde takie zachowanie będzie karane zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
 19. Uczniowie nieprzestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Uczniowskiego lub Statutu Szkoły zostają skierowani do dyrektora, który powiadamia o tym pedagoga oraz informuje rodziców.
 20. Uczestnika dyskoteki usuniętego za nieprzestrzeganie tego regulaminu muszą osobiście odebrać rodzice lub opiekunowie prawni.
 21. W przypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych informuje się o tym fakcie rodziców lub policję. W tym przypadku rodzic jest zobowiązany zgłosić się niezwłocznie w szkole.
 22. W sytuacji naruszenia porządku, który nosi znamiona przestępstwa, dyrekcja szkoły ma obowiązek poinformować o tym policję.
 23. Straty materialne wynikłe podczas dyskotek pokrywane są przez rodziców sprawców zdarzenia po rozmowie z dyrektorem szkoły.
 24. Uczniowie nie mogą opuszczać dyskoteki przed jej skończeniem, chyba że posiadają pisemną zgodę od rodziców.
 25. Z dyskotek i imprez szkolnych uczniowie są odbierani przez rodziców. Wyjątek stanowi wcześniejsze podpisanie zgody rodzica na samodzielny powrót dziecka do domu.
 26. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego odpowiedzialni są pracownicy obsługi i organizatorzy dyskoteki.
 27. Rodzice organizują bezpieczny odbiór dzieci ze szkoły/ sali gimnastycznej  po dyskotece.
 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 29. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z regulaminem, a uczniowie – potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości.
 30. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje natychmiastowe konsekwencje przewidziane szkolnym regulaminem kar i nagród.
 31. Zmian w niniejszym regulaminie można dokonać na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego na początku roku szkolnego.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 69 ust. 7 - art. 68 ust. 1.