Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Sobota, 2024-06-15

  Imieniny: Jolanty, Lotara


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114843
  • Do końca roku: 199 dni
  • Do wakacji: 6 dni

Wolontariat

 

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”

                                                                                                                                                          Ghandi

 

 

 

Wstęp

 

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można pozytywnie wpłynąć na jego rozwój.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

 

 1.                  Postanowienia ogólne

 

Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

Wolontariusz - to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolny Wolontariat działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

Opiekę nad Wolontariatem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele - koordynatorzy, którzy czuwają nad tym, aby działalność wolontariuszy była zgodną ze Statutem Szkoły i Regulaminem Wolontariatu. Opiekunowie zajmują się sprawami organizacyjnymi, a także są łącznikami między uczniami, a Dyrektorem Szkoły.

 

 2.                  Cele i sposoby działania

 

1.         Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego poza godzinami obowiązkowych zajęć lekcyjnych

2.         Zaangażowanie młodzieży do czynnej, długofalowej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

3.         Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4.         Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

5.         Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.

6.         Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.

7.         Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych (spoza przydziału obowiązkowego dla każdej z klas, wynikającego z kalendarza imprez szkolnych).

8.         Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

9.         Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy, dbanie o ich nieustanny rozwój, zapoznanie z ideą wolontariatu.

10.       Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie.

 

3.                  Obszary działania

 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

Zakłada zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań:

na terenie szkoły i na rzecz szkoły:

 • Samorząd Uczniowski (opiekun),
 • Klub humanitarny (opiekun),
 • PCK (opiekun),
 • klasy 0-III - organizowanie pomocy koleżeńskiej i udział w akcjach wolontariatu (wychowawcy),
 • klasy IV-VII - organizowanie pomocy koleżeńskiej i udział w akcjach wolontariatu (wychowawcy),
 • pomoc przy organizacji imprez sportowych poza godzinami obowiązkowych zajęć w szkole (nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i inni),
 • pomoc przy organizacji konkursów, zawodów itp. (nauczyciele przedmiotów);

 poza terenem szkoły

 • akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne koniecznie zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.

 

4.                  Wolontariusze

Prawa:

 

1.         Do Szkolnego Wolontariatu może należeć każdy uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie.

2.         Członkowie Wolontariatu pracują na rzecz innych, ale nie zapominają o sobie.

3.         Wolontariusz ma prawo mieć jasno określony zakres pracy, decydować o rodzaju i częstotliwości działań, jakie wykonywać będzie w ramach porozumienia.

4.         Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

5.         Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

6.         Każdy może przystąpić do szkolnego wolontariatu jak i z niego zrezygnować uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

7.         Każdy wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.

 

Obowiązki:

 

1.         Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych na działanie w wolontariacie (porozumienie). Opiekunowie ponoszą jednocześnie pełną odpowiedzialność za podopiecznych.

2.         Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

3.         Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4.         Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

5.         Członkowie Wolontariatu starają się w szkole oraz poza szkołą zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.

6.         Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

7.         Wszystkie działania podejmowane przez wolontariusza zostają potwierdzone przez nauczyciela lub pracownika placówki (czytelny podpis) w Karcie Aktywności Wolontariusza.

 

5.         Nagradzanie wolontariuszy

 

1.         Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

a)         wyrażenie uznania słownego lub pisemnej pochwały,

b)         pochwałę na forum szkoły (dyplom),

c)         uwzględnienie na świadectwie działalności na rzecz wolontariatu.

2.         Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (po klasie VIII) na podstawie wpisów w Karcie Aktywności Wolontariusza, począwszy od września 2017 r., pod warunkiem, udokumentowanej pracy w wymiarze 30 godzin przez cały okres edukacyjny. (klasy VII i VIII).

3.         Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (po klasie VIII) na podstawie wpisów w Karcie Aktywności Wolontariusza, począwszy od września 2017 r.) pod warunkiem udokumentowanej pracy w wymiarze 50 godzin przez cały okres edukacyjny. ( klasy IV,V,VI).

4.         Zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu zostaną uwzględnione po wcześniejszym zatwierdzeniu podejmowanych działań przez Dyrektora Szkoły.

 

6.                  Struktura Szkolnego Wolontariatu i zadania koordynatorów

 

 • Na czele Wolontariatu stoją koordynatorzy wolontariatu.
 • Członkowie oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli jak również bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Szkoły.
 • Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.