Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Poniedziałek, 2021-06-14

  Imieniny: Bazylego, Elizy


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 280832
  • Do końca roku: 200 dni
  • Do wakacji: 11 dni

Szczęśliwy Numerek

Regulamin stosowania przywileju

„Szczęśliwego Numerka”

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie

 

 

& 1. Wiadomości ogólne

1. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem powstałym z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, opracowanym przez jego opiekunów i zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie.

2. Szczęśliwy Numerek jest przywilejem nadanym uczniom klas IV-VIII SP.

3. Szczęśliwy Numerek przypisany jest uczniowi, którego numer z dziennika lekcyjnego odpowiada wylosowanej liczbie.

4. W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

 

& 2. Zasady losowania Szczęśliwego Numerka

1. Codziennie o godzinie 23.00 system MOBI DZIENNIK losuje Szczęśliwy Numerek na dzień następny. Wylosowany numer będzie obowiązywał przez cały dzień we wszystkich klasach IV-VIII.

2. Szczęśliwy numerek wyświetla się po zalogowaniu, na niebieskim pasku nad menu głównym. Jest to cyfra w żółtym kółeczku.

3. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

4. Losowany jest tylko jeden numer z puli.

5. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.

6. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole, a w danym dniu zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go w innym dniu.

 

& 3. Zasady korzystania z przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek informuje o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.

2. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek oraz ponoszenia konsekwencji za brak zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz innych materiałów np. na lekcję plastyki.

3. Uczeń, którego numerek został wylosowany w danym dniu, nie musi zgłaszać nieprzygotowania.

4. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z wcześniej zapowiedzianych przez nauczyciela sprawdzianów, klasówek, testów (także tych przełożonych), kartkówek.

5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z obowiązku prowadzenia zeszytu, właściwego zachowania, jak również aktywnego udziału w lekcji oraz wykonywania obowiązków dyżurnego.

6. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonywania zadań domowych na następny dzień.

7. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju Szczęśliwego Numerka. Korzysta wtedy z prawa do odpowiedzi, pisania niezapowiedzianej kartkówki na ocenę mimo wylosowanego numerka.

8. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich zajęć dydaktycznych.

 

& 4. Utrata przywileju Szczęśliwego Numerka

1. Wychowawca klasy na wniosek nauczyciela danego przedmiotu może zawiesić udział ucznia w prawie do Szczęśliwego Numerka na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie.

2. Jeżeli klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, wychowawca może zawiesić przywilej całej klasie.

3. Przywilej Szczęśliwego Numerka zostaje całkowicie zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.

 

& 5. Uwagi końcowe

1. Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 12.02.2019r. i stanowi załącznik do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie.

2. Nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy są zobowiązani do przedstawienia regulaminu uczniom podczas zajęć z wychowawcą.