Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Sobota, 2024-06-15

  Imieniny: Jolanty, Lotara


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114818
  • Do końca roku: 199 dni
  • Do wakacji: 6 dni

RODO - nauczanie na odległość

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) informujemy, że:

1)Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie, ul. Bukowska 2,tel. 61 8134 052,e-mail: gimstr@poczta.onet.pl. (dalej: Administrator danych).

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres Administratora lub poprzez e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3) Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających zdalną formę kształcenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 30c  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148, z późn, zm.), oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 i poz. 492).

4) Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu
i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa.

5) Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku
z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez ucznia ze zdalnej formy edukacji.

6) Przysługuje Pani/Panu do dostępu do swoich danych osobowych/danych osobowych ucznia, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora,
a także wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

7) Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.

8) Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego, ale bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie ucznia z udziału w zajęciach prowadzonych w formie nauczania na odległość.