Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie


 • Kartka z kalendarza


 • Kalendarium

  Piątek, 2024-06-14

  Imieniny: Bazylego, Elizy


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 1114760
  • Do końca roku: 200 dni
  • Do wakacji: 7 dni

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zspstrykowo.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Miazga, e-mail: zsp.strykowo@steszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 618134052. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku:

W szkole funkcjonują cztery wejścia do budynku: jedno dla przedszkola, jedno dla klas 1-3, jedno dla klas 4-8, jedno do sali gimnastycznej. Podczas wejścia do budynku należy dokonać wpisu do księgi gości znajdującej się w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 10.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Szkoła nie posiada windy, dostępne są ciągi komunikacyjne w każdym budynku. W budynku przy ul. Szkolnej 10 są to dwie klatki schodowe, dla klas 1-3 jedna. W przedszkolu i sali gimnastycznej są ciągi komunikacyjne bez schodów.  Szkoła nie posiada dostosowań do osób niepełnosprawnych, tj. pochylni, platform, informacji głosowych.

 

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Szkoła posiada dwa ogólnodostępne parkingi, na których pojazdy zostawiać mogą także osoby niepełnosprawne. Jeden z nich znajduje się przy ul. Szkolnej 10, drugi przy ul. Bukowskiej 2.

 

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na teren placówki można wejść z psem asystującym. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

 

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie placówki nie ma tłumacza języka migowego, lecz jest możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela zatrudnionego w placówce znającego język migowy w stopniu średniozaawansowanym.