Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Dostosowanie form i wymagań edukacyjnych dla ucznia obcokrajowca

Dostosowanie form i wymagań edukacyjnych dla ucznia obcokrajowca
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strykowie

Uczeń obcokrajowiec/uczeń powracający z zagranicy, to niezaprzeczalnie uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Należy zatem dostosować wymagania z poszczególnych przedmiotów do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, stwarzając tym samym dogodne warunki do jego edukacji i rozwoju. Niezbędne staje się zatem stworzenie odpowiednich narzędzi, które pozwolą zbadać poziom wiedzy i zdobytych umiejętności, uwzględniających stopień znajomości języka polskiego (nawet w minimalnym zakresie) ucznia obcokrajowca/ ucznia powracającego z zagranicy. Aby ocenianie takiego ucznia stanowiło rzetelną informację o jego postępach i pełniło funkcję motywującą do dalszej nauki, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

 • · ustalenie wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu, które będą dostosowane do stopnia znajomości przez ucznia języka polskiego,

 • umożliwienie korzystania podczas lekcji ze słownika dwujęzycznego;

• stosowanie języka instrukcji w komunikacji z uczniem cudzoziemcem (krótkie polecenia, np. ułóż, narysuj);

• formułowanie pytań skierowanych w sposób jasny, krótki oraz dostosowany do poziomu znajomości języka polskiego;

• udzielanie informacji zwrotnej podczas lekcji;

• stosowanie bogatego materiału ikonograficznego (zdjęcia, mapy, wykresy, schematy) przy wyjaśnianiu zagadnień tematycznych;

• rozwijanie i doskonalenie sprawności mówienia i pisania;

• monitorowanie pracy ucznia i jego postępów;

• włączanie ucznia cudzoziemca w pracę zespołową i dostosowywanie instrukcji do jego językowych umiejętności;

• akceptowanie każdej formy wypowiedzi świadczącej o zrozumieniu zagadnienia (nawet jednorazową czy błędną gramatycznie);

• gramatykę należy traktować w sposób funkcjonalny;

• w ocenianiu wypowiedzi pisemnych zwrócić uwagę na komunikatywność;

• prace domowe należy dostosować do możliwości językowych ucznia cudzoziemca. 

• dzielenie materiału do opanowania na partie,

 • udzielanie pomocy w selekcji materiału do nauki,
 • egzekwowanie wiedzy częściej, ale każdorazowo z mniejszego zakresu,
 • stopniowanie sytuacji zadaniowych, tak by uczeń mógł odnieść sukces,
 • stopniowanie trudności sytuacji zadaniowych,
 • stosowanie polisensorycznych metod nauczania,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i stosowanie wzmocnień pozytywnych,
 • powstrzymanie się od sprawdzianów i kartkówek w pierwszym semestrze nauki w oddziale,
 • indywidualizowanie pracy lekcyjnej,
 • zapewnienie w klasie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji,
 • kontrolowanie rozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań, pytań pomocniczych,
 • w czasie lekcji upewnianie się czy uczeń właściwie zrozumiał treść zadań i poleceń,
 • upewnianie się czy uczeń dokończył rozpoczęte na lekcji zadanie, zanotował zadanie domowe (do czasu wypracowania u niego takiego nawyku),  częste powtarzanie nowych treści,
 • częste odwoływanie się do sytuacji z życia codziennego i do konkretów,
 • naprowadzanie podczas czytania i pisania,
 • korzystanie z gotowych pomocy dydaktycznych,
 • pozwolenie na czytanie wybranych przez nauczyciela fragmentów lektury,
 • wydłużanie czasu przeznaczonego na przeczytanie lektury,
 • ocenianie za wkład pracy w wykonanie zadania, chęci,
 • w przypadku konieczności sporządzania dłuższych notatek, wcześniejsze przygotowanie ich dla ucznia celem
 • · wklejenia do zeszytu, np. notatki.

Nie należy:

 • · zmuszać ucznia na lekcji do odpowiedzi na forum klasy,
 • · wymagać od ucznia czytania na forum klasy obszernych fragmentów tekstu
 • · oceniać umiejętności gramatycznych,
 • · wymagać pisania dłuższych form wypowiedzi.

 

UWAGA! Wobec uczniów obcokrajowców/uczniów powracających z zagranicy, którzy robią widoczne postępy w nauce języka polskiego, można stopniowo podwyższać wymagania (w gestii nauczyciela przedmiotu).