Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie

Nabór

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Składanie wniosków, wzorów oświadczeń, przyjmowanie dokumentów do sekretariatu

07.03.2022 – 23.03.2022

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

24.03.2022

Prace Komisji – liczenie punktów, ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych

25.03.2022 – 22.04.2022

Wywieszenie listy zakwalifikowanych

25.04.2022

Przyjmowanie dzieci na wolne miejsca.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

26.04.2022-27.04.2022

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

29.04.2022

Składanie przez rodziców wniosków o uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną odmowy przyjęcia dziecka

W terminie do 7 dni od wywieszenia listy

Uzasadnienie Komisji Rekrutacyjnej

Do 5 dni od złożenia wniosku o uzasadnienie

Składanie odwołań do dyrektora

W terminie do 7 dni od terminu pisemnego uzasadnienia odmowy

Rozstrzygnięcie dyrektora dotyczące odwołania

7 dni od otrzymania odwołania rodzica

Podpisanie informacji przez rodziców dotyczącej korzystania z usług w zakresie wychowania przedszkolnego

09.05.2022 – 20.05.2022